5.8 C
București
miercuri, decembrie 7, 2022

Banking & Servicii financiare – Parlamentul  a aprobat, recent, Proiectul de Lege pentru constituirea şi funcţionarea băncilor de dezvoltare din România – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să contracteze serviciile auditorului financiar al unei bănci de dezvoltare, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României în vigoare şi cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

575/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi de reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, se asigură din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.

  •  Băncile de dezvoltare nu atrag depozite de la persoane fizice.

  • În toamnă, Guvernul ar trebui să adopte o OUG pentru înfiinţarea Băncii de Dezvoltare

  • Banca de dezvoltare va fi deținută în totalitate de statul român, prin Ministerul Finanțelor.

  • Băncile de dezvoltare implementează şi/sau administrează instrumente financiare finanţate din fondurile europene şi pot acorda finanţări în cadrul fondurilor şi iniţiativelor de investiţii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investiţii co-finanţate de Grupul Băncii Europene de Investiţii sau de alte instituţii financiare internaţionale.

 

Parlamentul  a aprobat, recent, Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România. Legea a fost trimisă la Preşedintele României pentru promulgare.

Vezi aici legea transmisă spre promulgare.

În toamnă, Guvernul ar trebui să adopte o OUG pentru înfiinţarea Băncii de Dezvoltare.  “Constituirea, organizarea și funcționarea fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor care reprezintă statul român, în calitatea sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare”, scrie legea.

Potrivit legii, Băncile de dezvoltare din România sunt instituţii de credit care sunt constituite şi care funcţionează ca instituţii de credit. Băncile de dezvoltare au ca scop sprijinirea antreprenorialului, dezvoltarea socio-economică şi regională în România prin promovarea investiţiilor şi facilitarea accesului la finanţare pentru beneficiarii eligibili în acele sectoare în care au fost identificate disfuncţionalităţi ale pieţei financiare şi decalaje de finanţare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării şi reducerii lor prin desfăşurarea de activităţi de dezvoltare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă şi cu actele constitutive ale băncilor de dezvoltare.

Banca Naţională a României nu este ţinută responsabilă de îndeplinirea obiectivelor băncilor de dezvoltare. În activitatea de autorizare şi supraveghere a băncilor de dezvoltare Banca Naţională a României este competentă exclusiv în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor legislaţiei bancare doar în legătură cu activitatea bancară derulată de acestea în nume şi cont propriu.

Banca Naţională a României nu este ţinută responsabilă în ceea ce priveşte respectarea de către băncile de dezvoltare a legislaţiei în materie de ajutor
de stat inclusiv în ceea ce priveşte mecanismul de prevenire a fenomenului de
excludere (crowding-out) a instituţiilor financiare private, a legislaţiei europene
privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene şi de
acordare de finanţări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul
Uniunii Europene, a legislației din domeniul finanţelor publice.

Constituirea, organizarea și funcționarea fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor care reprezintă statul român, în calitatea sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare.

Băncile de dezvoltare se pot constitui și pot funcționa doar pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.

Pentru obţinerea aprobării de constituire a fiecărei bănci de dezvoltare se autorizează Ministerul Finanţelor:

a) să contracteze serviciile unui auditor financiar în vederea întocmirii raportului de audit asupra examinării informaţiilor financiare prognozate pentru băncile de dezvoltare, întocmit în conformitate cu Standardele internaţionale privind angajamentele de asigurare relevante şi cu contractul încheiat între părţi,
cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice;

b) prin derogare de la art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să contracteze serviciile auditorului financiar al unei bănci de dezvoltare, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României în vigoare şi cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.

În vederea obţinerii aprobării de constituire a băncilor de dezvoltare de la Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor promovează un memorandum pentru
obţinerea acordului de principiu al Guvernului asupra proiectului de act constitutiv al băncii de dezvoltare.

După emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat și după obținerea aprobării de constituire a băncilor de dezvoltare de la Banca Națională a României, proiectul de act constitutiv se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar modificările și completările ulterioare ale acestuia urmează a fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aprobarea de către Banca Naţională a României a constituirii băncilor de dezvoltare nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, aceasta indicând doar permisiunea dată acţionarului de a proceda la constituirea băncilor de dezvoltare potrivit dispoziţiilor legale şi în conformitate cu modalităţile prevăzute în documentaţia prezentată. După aprobarea constituirii unei bănci de dezvoltare de către Banca Națională a României, reprezentantul acționarului unic întreprinde demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului.

Băncile de dezvoltare îşi încep activitatea după obţinerea autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României.

Băncile de dezvoltare vor avea sediul social şi, după caz, sediul real pe teritoriul României. Denumirea unei bănci de dezvoltare este în limba română.

Băncile de dezvoltare acționează în nume și cont propriu, prin resursele proprii și după caz, în numele și contul statului, pe bază de mandat acordat de acționarul unic, prin Ministerul Finanțelor.

Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1), se vor detalia tipurile de activităţi de dezvoltare desfăşurate în nume şi cont propriu şi în numele și contul statului, iar pentru activităţile în contul şi numele statului se vor stabili legislaţia aplicabilă, mecanismul şi autoritatea de supraveghere.

Obiectul de activitate al băncilor de dezvoltare se stabileşte prin actul constitutiv aprobat în condiţiile prevăzute la art. 4, cu respectarea prevederilor art. 18 – 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ale prezentei legi şi ale legislaţiei date în aplicarea acesteia.

Băncile de dezvoltare pot desfăşura activităţile prevăzute în actul
constitutiv în limita obiectului de activitate autorizat de către Banca Naţională
a României.

Băncile de dezvoltare, în activitatea derulată în numele şi contul statului, implementează şi/sau administrează instrumente financiare finanţate din fondurile europene şi pot acorda finanţări în cadrul fondurilor şi iniţiativelor de investiţii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investiţii co-finanţate de Grupul Băncii Europene
de Investiţii sau de alte instituţii financiare internaţionale.

Conturile curente ale beneficiarilor eligibili ai băncilor de dezvoltare, deschise la acestea, sunt considerate depozite.

Băncile de dezvoltare nu atrag depozite de la persoane fizice.

Înfiinţarea şi activităţile băncilor de dezvoltare se efectuează cu respectarea legislaţiei în materie de ajutor de stat. Respectarea de către băncile de dezvoltare a legislaţiei în materie de ajutor de stat este independentă de responsabilităţile Băncii Naţionale a României.

În desfăşurarea activităţilor lor, băncile de dezvoltare funcţionează în baza principiilor de transparenţă, independenţă, neutralitate concurenţială, profitabilitate din perspectiva autofinanţării, eficienţă, compatibilitate cu reglementările în domeniul ajutorului de stat, şi a celor mai bune practici bancare în domeniu.

Băncile de dezvoltare acordă inclusiv finanţare în condiţii de piaţă pentru activităţi de dezvoltare şi acţionează complementar cu instituţiile de credit în scopul remedierii deficitului de finanţare şi disfuncţionalităţilor pieţei financiare.

Băncile de dezvoltare nu pot finanţa direct sau indirect niciun partid politic sau campanie electorală.

Contabilitatea băncilor de dezvoltare se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului şi pe operaţiuni desfăşurate în nume şi cont propriu, fiecare dintre aceste activităţi fiind auditate separat.

Băncile de dezvoltare oferă produse financiare în principal următoarelor categorii ţintă de beneficiari eligibili:

a) întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi şi cele nou înfiinţate de tip start-up, precum şi cele din domenii inovatoare;
b) unităţi administrativ-teritoriale, companii de utilităţi publice aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale;
c) companii de stat şi alte întreprinderi, în afara celor prevăzute la lit. a);
d) universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, entităţi publice
socio-culturale, întreprinderi sociale.

Băncile de dezvoltare sprijină beneficiarii eligibili, în principal prin următoarele produse financiare:
a) împrumuturi;
b) garanţii;
c) investiţii de capital de tip acţiuni şi participaţii.

În desfăşurarea activităţii, băncile de dezvoltare acordă atenţie în principal următoarelor domenii şi activităţi ţintă:

a) activitatea economică desfăşurată de întreprinderile mici și mijlocii;
b) domenii şi activităţi finanţate din fonduri europene;
c) cercetare, dezvoltare şi inovare;
d) agricultură;
e) proiecte mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea
regională şi naţională;
f) investiţii strategice.

Băncile de dezvoltare acordă produse financiare beneficiarilor
eligibili incluşi în administraţia publică, cu respectarea legislaţiei din domeniul
finanţelor publice.

Băncile de dezvoltare sunt deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către statul român, prin Ministerul Finanţelor.

Îndeplinirea de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, a criteriilor pentru acționari prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, este prezumată și nu este supusă evaluării Băncii Naționale a României.

Persoana/persoanele desemnate să reprezinte Ministerul Finanţelor în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare se stabileşte/se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.

Capitalul social al fiecărei bănci de dezvoltare necesar desfăşurării activităţii în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi de reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, se asigură din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.

În vederea capitalizării băncilor de dezvoltare, statul român prin Ministerul Finanţelor, poate acorda unei bănci de dezvoltare finanțări din surse prevăzute la alin. (1), şi prin instrumente ce îndeplinesc condiţiile prevăzute în Capitolele 3 şi 4 din Titlul I, Partea a II-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat.

Guvernul României aprobă prin hotărâre sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul de stat, precum și condițiile de finanțare prin instrumentele de tipul celor prevăzute la alin. (2). Majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social se aprobă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare.

Cheltuielile cu taxele, tarifele şi alte cheltuieli necesare înfiinţării fiecărei bănci de dezvoltare, precum şi cheltuielile cu chiria aferentă spaţiului destinat funcţionării fiecărei bănci de dezvoltare, până la înmatricularea acesteia la Registrul Comerţului, se suportă din bugetul Ministerului Finanţelor şi se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea legislaţiei în materie de ajutor de stat.

Statul român, prin Ministerul Finanţelor, se obligă să asigure din bugetul de stat şi/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului, cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat sumele necesare majorării de capital social al fiecărei bănci de dezvoltare, ca urmare a solicitării Băncii Naţionale a României în contextul analizelor derulate în procesul de autorizare sau pe parcursul procesului de supraveghere, precum şi pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii fiecărei bănci de dezvoltare şi pentru respectarea cerinţelor prudenţiale.

Statul român, prin Ministerul Finanţelor, se obligă să garanteze, cu respectarea legislaţiei în materie de ajutor de stat, executarea principalului aferent obligaţiilor de plată asumate în nume şi cont propriu de către fiecare bancă de dezvoltare, precum şi executarea tuturor obligaţiilor de garantare asumate de către acestea, în cazul în care obligaţiile respective nu beneficiază de nicio altă garanţie.

Băncile de dezvoltare sunt mandatate să realizeze valorificarea oricăror garanții reale aferente creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor emise de băncile de dezvoltare. Sumele rezultate din valorificarea acestor garanţii reale diminuează datoria înregistrată de băncile de dezvoltare faţă de Ministerul Finanţelor.

Băncile de dezvoltare trebuie să asigure stingerea datoriei către Ministerul Finanţelor rămase după valorificarea garanţiilor, în limita sumelor rezultate din valorificarea garanţiilor aferente creanţelor neperformante ale băncilor de dezvoltare, după deducerea cheltuielilor ocazionate de procesul de valorificare.

Garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor, este necondiţionată,
irevocabilă şi executabilă la prima cerere.

Băncile de dezvoltare vor efectua raportări periodice privind activitatea desfăşurată către Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar.

Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, sistemul de administrare al băncilor de dezvoltare se stabileşte prin actul constitutiv al acestora.

Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei
bănci de dezvoltare se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4
alin. (1).

Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare
trebuie să respecte cerinţele de adecvare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, şi de reglementările
emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.

Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare îşi exercită atribuţiile în mod independent, cu loialitate, diligenţă şi respectând obiectivele şi strategia stabilită de adunarea generală a acţionarilor a fiecărei bănci de dezvoltare.

Deciziile privind managementul activelor și pasivelor băncilor de dezvoltare se iau de către organele de conducere ale acestora, în condițiile legii și ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul Ministerului Finanțelor care reprezintă statul român, în calitatea sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare și fără implicarea sau acordul oricărei alte autorități sau instituții publice, cu excepția Băncii Naționale a României în exercitarea prerogativelor de autoritate competentă pe linia supravegherii prudențiale.

Deciziile privind politica bancară trebuie să se bazeze doar pe considerente economice, în ceea ce priveşte activităţile efectuate în nume şi cont propriu, în condiţii de piaţă, respectiv să se bazeze pe mandatele specifice acordate în ceea ce priveşte activităţile de dezvoltare efectuate, analiza imparţială a acestora fiind primordială în realizarea scopului şi activităţii băncilor de dezvoltare.

Contractul de mandat al membrilor sistemului de administrare al băncilor de dezvoltare include indicatori de performanță financiari și nefinanciari. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu ținte cuantificabile privind obiectivele și strategia stabilită de adunarea generală a acționarilor.

În scopul desfăşurării activităţilor de către fiecare bancă de dezvoltare, necesare obţinerii aprobării de constituire şi autorizării funcţionării ca instituţie de credit de la Banca Naţională a României, primii membri ai organelor statutare se nominalizează de către Ministerul Finanţelor prin ordin al ministrului finanţelor şi până la înmatricularea băncii de dezvoltare la Registrul Comerţului sunt remuneraţi din bugetul Ministerului Finanţelor, în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor.

Mandatul primilor membri ai organelor statutare începe de la înmatricularea la Registrul Comerţului a fiecărei bănci de dezvoltare.

Sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare sunt:
a) comisioane, dobânzi şi tarife rezultate din prestarea activităţilor specifice şi suportate de către beneficiarii eligibili ai produselor financiare de băncile de dezvoltare;
b) împrumuturi contractate de pe piaţa financiară internă şi internațională;
c) împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale;
d) fonduri încredinţate pe bază de mandat de autorităţi ale administraţiei publice şi/sau în cadrul iniţiativelor de investiţii la nivelul
Uniunii Europene;
e) fonduri de la bugetul de stat şi/sau venituri din privatizare;
f) împrumuturi subordonate acordate de statul român;
g) alte surse de finanțare conform legii.

Băncile de dezvoltare pot atrage finanţări rambursabile prin împrumuturi contractate pe baze bilaterale şi prin emiterea de obligaţiuni pe pieţele financiare către investitori instituţionali.

În cazul în care băncile de dezvoltare au lichidități disponibile, acestea vor fi folosite fără a aduce atingere cerințelor prudențiale prevăzute de cadrul de reglementare aplicabil instituțiilor de credit. Băncile de dezvoltare pot plasa lichiditățile disponibile în titluri de stat, precum și în alte instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare, în condițiile legii.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!