22 C
București
joi, iunie 30, 2022

Fonduri Europene – Înscrieri Măsura 1: De azi, ora 10.00, se cer microgranturi de 5.000 EUR pentru SRL, PFA, II, IF agro-alimentare – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -spot_img

Sumarizare automata

Vineri, 27 mai 2022, de la ora 10.00, începe sesiunea de depunere a cererilor de finanțare de la noua Măsură 1 - microgranturi de câte 5.000 euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale, din sectorul agro-alimentar, în baza schemei de finanțare instituite prin OUG 61/2022.

UPDATE ora 12.00: în primele 2 ore, s-au depus peste 25.000 de cereri la Măsura 1-granturi de capital de lucru de câte 5.000 EUR.

UPDATE ora 11.15. Pe fondul concurenței mari la microgranturi, acum apar persoane nemulțumite de faptul că Ministerul Agriculturii a permis consultanților să depună cereri pentru PFA, II și IF fără să aibă împuternicirea notarială cerută în ghidul solicitantului...

Vineri, 27 mai 2022, de la ora 10.00, începe sesiunea de depunere a cererilor de finanțare de la noua Măsură 1 – microgranturi de câte 5.000 euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale, din sectorul agro-alimentar, în baza schemei de finanțare instituite prin OUG 61/2022.

În perioada 27 mai 2022, ora 10.00 – 31 mai 2022, ora 20.00, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin platforma de granturi IMM Recover. Aceasta este etapa 2 – înscrierea propriu-zisă la finanțare.

Atenție! Se anunță luptă și pentru microgranturi. Finanțările se vor acorda pe principiul primul venit-primul servit, în ordinea depunerii cererilor de finanțare. Bugetul este de 50 milioane euro și ajunge pentru primii 10.000 de solicitanți eligibili.

Ministerul Agriculturii și agenția sa de plăți, APIA, sunt instituțiile responsabile cu implementarea Măsurii 1 din schema de finanțare 4.1.2-POC, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este finanțatorul.

Etapele de înscrieri la microgranturi

Conform ghidului, înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra în sistem cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele microîntreprinderii/IMM/PFA/II/IF conform art. 3.2. alin. (1) din prezentul ghid. 5.2.

La data la care se vor depune cererile de finanțare, oamenii este bine să aibă deja efectuată etapa 1, pentru a nu perde timp prețios la înscrierea propriu-zisă, având în vedere concurența mare. De altfel, cei care au mai aplicat la diverse granturi IMM au deja conturi de utilizatori cu parolă pe platforma IMM Recover.

b) Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii  în care aplicanţii, cu profilul, user, şi parola generate în prima etapă, vor completa şi transmite în sistemul de granturi IMM Recover formularul de înscriere conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul ghid însoțit de anexele corespunzătoare (model anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 4.1, anexa nr. 5)

În cazul în care etapele măsurii (înscriere, clarificare, semnare contract, depunere documente raport de progres, încărcare documente cheltuieli) se realizează prin împuternicit atunci:

 • pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (PFA/II/IF) se va depune împuternicire notarială în care se specifică mandatul pentru reprezentare. Aici APIA și MADR au spus că împuternicirea notarială va putea fi depusă și după înscriere, dar până la semnarea contractului de finanțare de către cei declarați câștigători. „Menționăm că împuternicirea notarială poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat” – a anunțat și APIA, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.
 • pentru microîntreprindere, întreprindere mica și întreprindere mijlocie (SC, SA, SRL) se va depune mandat de reprezentare obișnuit semnat de către administrator olograf si electronic de împuternicit (model anexa nr. 7 la ghid).

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 și sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro, respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat. Cursul valutar este cursul info/euro afferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

Microgranturi de 5.000 EUR – beneficiari eligibili

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

Măsura 1-2022: condiții de eligibilitate a solicitanților

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 • a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b)din OUG nr.61/2022.
 • c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant;
 • d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).
 • e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
 • f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
 • g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
 • h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Alte condiții pentru beneficiari:

 • Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial vor primi decizie de respingere.
 • Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.

Microgranturi 2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
 • e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Alte condiții privind cheltuielile:

 • Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
 • Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă, doar dacă este nerecuperabilă.
 • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
 • Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri
 • NU sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
 • In cadrul acestei măsuri, NU fac parte din categoria Capital de lucru și NU sunt eligibile a fi decontate  din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de  transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

 

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

spot_img

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!