-0.7 C
București
marți, decembrie 5, 2023

Banking & Servicii financiare – Administratorii de credite din România trebuie să primească autorizație de la ANPC (proiect) – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Ordonanța de Urgență stabilește un termen de 90 de zile de la primirea unei cereri complete sau, în cazul în care cererea este considerată incompletă, de la primirea informațiilor solicitate, în care autoritățile competente informează solicitantul dacă autorizația este acordată sau refuzată și prezintă motivele refuzului, iar solicitantul are dreptul la o cale de atac înaintea unei instanțe judecătorești.

Proiectul de Ordonanța de urgență are în vedere și dosarul EUP(2023)10426, deschis de către Comisia Europeană cu privie la transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr...

Ca urmare a solicitării suplimentare de informații în dosarul EU Pilot EUP(2023)10426 deschis de către Comisia Europenă cu privire la o posibila netranspunere totală a Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunurile imobile rezidețiale (MCD) la momentul transpunerii acesteia prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr...

Administratorii de credite trebuie să obțină o autorizație în statul membru de origine înainte de a începe să desfășoare activități pe teritoriul României. In situația administratorilor de credite din România, autorizația este acordată de Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), potrivit unui Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite.

Ordonanța de urgență stabilește un cadru comun și cerințe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană sau care cumpără contractul de credit neperformant în sine și la administratorii de credite care acționează în numele unui cumpărător de credite.

Condițiile de acordare și actualizare a unei autorizații în calitate de administrator de credite asigură faptul că membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au înscrise în cazierul judiciar infracțiuni relevante legate, printre altele, de infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni privind activități financiare, spălarea banilor, fraudă sau infracțiuni împotriva integrității fizice și nu fac obiectul unei proceduri de insolvență și nici nu au fost declarați anterior în stare de faliment, cu excepția cazului în care au fost reabilitați în conformitate cu dreptul intern. De asemenea, la momentul acordării autorizației este evaluată respectarea cerinței ca membrii organului de conducere sau ai organului administrativ al administratorilor de credite să fi fost transparenți, deschiși și cooperanți în interacțiunile lor anterioare în context profesional cu autoritățile de supraveghere și de reglementare. Conducerea unui administrator de credite trebuie să dispună de cunoștințe și experiență adecvate pentru a-și desfășura activitatea cu competență și responsabilitate, în funcție de activitatea ce trebuie desfășurată.

De asemenea, pentru a asigura respectarea normelor privind protecția debitorului și a celor privind protecția datelor cu caracter personal, solicitantul trebuie să instituie cadre adecvate de guvernanță și mecanisme de control intern, precum și proceduri corespunzătoare de înregistrare și soluționare a plângerilor, care să fie supravegheate. În plus, administratorii de credite trebuie să aibă instituite proceduri adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Cererea de autorizare a administratorilor de credite, însoțită de dovezi cu privire la respectarea cerințelor prevăzute de Ordonanța de Urgență este analizată de ANPC în termen de 45 de zile de la primirea acesteia pentru a se vedea dacă este completă.

Ordonanța de Urgență stabilește un termen de 90 de zile de la primirea unei cereri complete sau, în cazul în care cererea este considerată incompletă, de la primirea informațiilor solicitate, în care autoritățile competente informează solicitantul dacă autorizația este acordată sau refuzată și prezintă motivele refuzului, iar solicitantul are dreptul la o cale de atac înaintea unei instanțe judecătorești.

ANPC instituie o listă actualizată, pusă la dispoziția publicului pe site-ul autorității, care să asigure transparența în ceea ce privește numărul și identitatea administratorilor de credite autorizați, inclusiv cei autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene care prestează servicii pe teritoriul României.

Ordonanța de Urgență conține și prevederi referitoare la condițiile pe care cumpărătorii de credite și administratorii de credite trebuie sa le respecte în interacțiunile lor cu debitorii:

– să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu profesionalism;

– să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false;

– să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor;

– să nu hărțuiască, constrângă sau influențeze în mod nejustificat debitorii;

– să furnizeze debitorului informații după transferul drepturilor unui creditor și înainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de câte ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa și datele de contact ale autorităților competente.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență , atunci când un cumpărător de credite încredințează unui administrator de credite gestionarea și executarea unui contract de credit, relația dintre cumpărătorul de credite și administratorul de credite este clar stabilită într-un contract scris de administrare a creditelor. În măsura în care un cumpărător de credite nu se ocupă el însuși de administrarea contractelor de credit achiziționate, administratorul de credite și cumpărătorul de credite stipulează, în contractul de administrare a creditelor, că administratorul de credite trebuie să notifice cumpărătorul de credite înainte de a externaliza activitățile de administrare a creditelor.

În cazul în care un administrator de credite apelează la un furnizor de servicii de administrare a creditelor pentru a desfășura orice fel de activități de administrare a creditelor, administratorul de credite rămâne pe deplin responsabil de respectarea tuturor obligațiilor care îi revin în temeiul legii. Actul normativ stabilește condițiile pe care externalizarea respectivelor activități de administrare a creditelor trebuie să le îndeplinească. Furnizorii de servicii de administrare a creditelor nu sunt autorizați să primească și să dețină fonduri de la debitori.

Pentru a asigura dreptul administratorilor de credite de a desfășura activități transfrontaliere și pentru a asigura supravegherea acestora, Ordonanța de Urgență instituie o procedură pentru exercitarea dreptului unui administrator de credite autorizat de a desfășura activități transfrontaliere.

În cazul în care un administrator de credite care a obținut o autorizație în alt stat membru și intenționează să furnizeze servicii în România, respectivul administrator de credite transmite informații conform legii autorității competente a statului membru de origine.

În termen de 45 de zile de la primirea tuturor informațiilor, autoritățile competente ale statului membru de origine comunică informațiile respective autorităților competente din România, care confirmă fără întârziere primirea lor.

Pentru a asigura o supraveghere eficace și eficientă a administratorilor transfrontalieri de credite, actul normativ creează un cadru specific destinat cooperării între autoritățile competente ale statului membru de origine și cele ale statului membru gazdă și, după caz, autoritățile competente ale statului membru în care a fost acordat creditul. Acest cadru permite schimbul de informații, realizarea de inspecții, furnizarea de asistență și comunicarea rezultatelor controalelor și ale inspecțiilor, precum și a tuturor măsurilor adoptate.

O condiție prealabilă importantă este prevăzută de Ordonanța de Urgență pentru preluarea rolului de către cumpărătorii de credite și administratorii de credite, aceștia trebuind să aibă posibilitatea de a avea acces la toate informațiile relevante, respectând în același timp normele de protecție a datelor. În acest context, instituțiile de credit trebuie să furnizeze informații detaliate potențialilor cumpărători de credite pentru a le permite să efectueze propria evaluare a valorii drepturilor creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant sau a contractului de credit neperformant în sine.

Autoritatea Bancară Europeană trebuie să elaboreze proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să specifice formatele ce trebuie utilizate de instituțiile de credit pentru a furniza informațiile menționate cu scopul de a oferi informații detaliate cumpărătorilor de credite cu privire la expunerile din credite din portofoliul bancar.

Ordonanța de Urgență prevede obligația cumpărătorului de credite de a desemna o instituție de credit sau o instituție non-bancară supravegheată de o autoritate competentă a unui stat membru sau un administrator de credite pentru a efectua activități de administrare a creditelor în raport cu drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant încheiat cu consumatorii sau cu contractul de credit neperformant în sine. Cumpărătorul de credite din România ca stat membru de origine sau reprezentantul acestuia au obligația de a comunica autorităților competente din România identitatea și adresa entitășii desemnate sa administreze creditul. Autoritățile competente din România ca stat membru de origine al cumpărătorului de credite au obligația de a transmite, fără întârzieri nejustificate, informațiile primite autorităților competente ale statului membru gazdă, autorităților competente ale statului membru în care a fost acordat creditul și autorităților competente ale statului membru de origine al noului administrator de credite.

În cazul în care un cumpărător de credite sau reprezentantul acestuia desemnat în conformitate cu prezenta Ordonanță de Urgență optează să gestioneze și să execute el însuși drepturile și obligațiile legate de drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant sau contractul de credit neperformant în sine, cumpărătorul de credite sau reprezentantul acestuia desemnat în conformitate cu prezenta Ordonanță de Urgență este considerat administrator de credite și, prin urmare, trebuie să fie autorizat în temeiul prezentei legi.

Ordonanța de Urgență prevede și obligația ca autoritățile competente cu aplicarea acesteia să dispună de cunoștințele de specialitate, de resursele, de capacitatea operațională și de competențele necesare pentru exercitarea funcțiilor și îndeplinirea sarcinilor lor prevăzute în prezenta Ordonanță de Urgență. Autoritățile competente au toate competențele de supraveghere, de investigare și de sancționare necesare pentru exercitarea funcțiilor și îndeplinirea sarcinilor lor prevăzute în Ordonanța de Urgență.

Administratorii de credite stabilesc și aplică proceduri eficiente și transparente pentru soluționarea în mod gratuit a plângerilor primite de la debitori.

De asemenea, în Ordonanța de Urgență este prevăzută și obligația autorităților competente de a stabili și de a publica o procedură de soluționare a plângerilor depuse de debitori împotriva cumpărătorilor de credite, a administratorilor de credite și a furnizorilor de servicii de administrare a creditelor.

Proiectul de Ordonanța de urgență are în vedere și dosarul EUP(2023)10426, deschis de către Comisia Europeană cu privie la transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010.

Ca urmare a solicitării suplimentare de informații în dosarul EU Pilot EUP(2023)10426 deschis de către Comisia Europenă cu privire la o posibila netranspunere totală a Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunurile imobile rezidețiale (MCD) la momentul transpunerii acesteia prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, România s-a angajat să modifice anumite prevederi din legea națională de transpunere în concordanță cu textul actului normativ comunitar.

 

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!